Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員首購金及回饋金說明

購物享有回饋金3%累積,每次消費都能輕鬆抵,回饋多更多!

 

會員首購金及購物回饋金須知:

1.初次加入會員首購即贈送50點購物金供當次消費使用。


21點購物金可以折抵消費金額1元。


3回饋金為會員交易出貨後自動以結清金額3%計算匯入會員帳號中供下次訂單使用。

 ( 例:付款金額為1000*3%=30,將會匯入30元至您的會員帳戶內 )


4.使用購物金時,請於結帳畫面右方的【訂單資訊】欄中修改您要使用的購物金數量,結帳金額會扣除該折扣金額。


5.回饋金餘額可於【我的帳戶】→ 【商店購物金】中查詢。


6.購物回饋金為會員獨享方案,若您使用訪客登入模式,消費將無購物金回饋。

7. 退貨或取消訂單時,紅利點數將扣回處理。

 

注意事項:

修改、暫停、或終止紅利點數發放與使用的權利為本站所有,並於行使該權利前在本站最新消息上公布。點我加入會員現享折扣!!!